Κωνσταντίνος Ράντος

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ

 

ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Γ’

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις (Θεωρία & Ασκήσεις Πράξης)

3 (2+1)

4

Εργαστήριο

1

1

 

 

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

 

         

 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

 

Το μάθημα ασχολείται με τα βασικά θέματα δικτύωσης δίνοντας μια εισαγωγή στις τεχνολογίες δικτύωσης, στις χρήσεις αυτών αλλά και στην προτυποποίηση, αναλύοντας το μοντέλα OSI και TCP/IP. Έμφαση δίνεται στα πρωτόκολλα που συναντώνται στα χαμηλότερα επίπεδα του μοντέλου TCP/IP αναλύοντας τα βασικά ενσύρματα και ασύρματα πρωτόκολλα επικοινωνίας και τους μηχανισμούς αυτών των επιπέδων. Επιπλέον εξετάζονται και γενικότερα θέματα που αφορούν τις επικοινωνίες στο διαδίκτυο έτσι ώστε οι σπουδαστές να γνωρίζουν σημαντικά θέματα δικτύωσης και επικοινωνίας στο διαδίκτυο. Ετσι, στο πλαίσιο αυτό αντικείμενο του μαθήματος αποτελούν η διευθυνσιοδότηση και η δρομολόγηση στο διαδίκτυο και τα βασικά πρωτόκολλα που συναντώνται στο επίπεδο μεταφοράς.

Στο φυσικό επίπεδο αναλύονται θέματα που σχετίζονται με την αναλογική και ψηφιακή μετάδοση, έτσι ώστε να γίνουν αντιληπτοί οι διάφοροι τρόποι επικοινωνίας, καθώς και τα μέσα μετάδοσης και κωδικοποίησης σημάτων.

Στο επίπεδο ζεύξης δεδομένων εξετάζονται τρόποι πλαισίωσης, ανίχνευσης και διόρθωση λαθών καθώς και μηχανισμοί πολλαπλής προσπέλασης στο μέσο μετάδοσης.

Δεδομένου ότι το μάθημα εστιάζει σε θέματα που αφορούν τα χαμηλότερα επίπεδα των μοντέλων αναφοράς OSI και TCP/IP, αναλύονται θέματα που άπτονται τεχνολογιών επικοινωνιών που χρησιμοποιούνται σε τοπικό επίπεδο. Έμφαση δίνεται στο πρωτόκολλο Ethernet και στα ασύρματα δίκτυα. Οι τεχνολογίες xDSL αποτελούν επίσης αντικείμενο αυτού του μαθήματος.

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

·       Περιγράφει και εξηγεί τις βασικές κατηγορίες δικτύων και τις τοπολογίες αυτών

·       Σχεδιάζει απλές αρχιτεκτονικές δικτύων που εξυπηρετούν βασικές ανάγκες επικοινωνίας…

·       Συγκρίνει τα πλεονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα των τεχνολογιών επικοινωνίας που συναντώνται στα χαμηλότερα στρώματα των μοντέλων αναφοράς OSI και TCP/IP.

·       Προτείνει βασικές τεχνολογίες για τη δημιουργία δικτύου υπολογιστών

·       Εξηγεί τον τρόπο λειτουργίας του Ethernet και τα είδη αυτού.

·       Συνδυάζει τεχνολογίες για την δημιουργία ενός βασικού δικτύου

 

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

•      Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

•      Αυτόνομη Εργασία

•      Ομαδική Εργασία

 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

1.   Εισαγωγικές έννοιες

2.   Τοπολογίες δικτύωνκαι επικοινωνιών

3.   Αρχιτεκτονική δικτύων

4.   Μοντέλα αναφοράς

5.   Φυσικό Επίπεδο: Αναλογική και ψηφιακή μετάδοση, μέσα μετάδοσης

6.   Επίπεδο ζεύξης δεδομένων: Πλαισίωση, ανίχνευση και διόρθωση λαθών

7.   Πρωτόκολλα ελέγχου πρόσβασης στο μέσο

8.   Τοπικά δίκτυα: Τεχνολογία Ethernet, xDSL, ασύρματα δίκτυα

9.   Επίπεδο δικτύου: Διευθυνσιοδότηση στο διαδίκτυο, εισαγωγή στη δρομολόγηση

10.Βασικά πρωτόκολλα επιπέδου μεταφοράς και εφαρμογής στο TCP/IP

 

 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ KAI ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ KAI ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Στην αίθουσα και σε εργαστήριο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

Χρήση ιστοσελίδας μαθήματος

Ανακοινώσεις μέσω κεντρικής ιστοσελίδας τμήματος

Χρήση email για επικοινωνία

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

26

Ασκήσεις Πράξης που εστιάζουν στην εφαρμογή μεθοδολογιών και ανάλυση μελετών περίπτωσης σε μικρότερες ομάδες φοιτητών

13

Εργαστηριακές Ασκήσεις

13

Αυτοτελής Μελέτη

80

Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

132

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Τελικός Βαθμός αξιολόγησης=

30% του Βαθμού Προόδου (προαιρετική συμμετοχή) + 70% του Βαθμού Τελικής Εξέτασης

            (εάν κάποιος συμμετάσχει στην εξέταση προόδου) ή

100% του Βαθμού Τελικής Εξέτασης

            (εάν κάποιος δε συμμετάσχει στην εξέταση προόδου)

 

Προφορική τελική εξέταση (100%), για όσους έχουν πρόβλημα δυσλεξίας

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 

·         Επικοινωνίες Υπολογιστών και Δεδομένων, WilliamStallings, Εκδόσεις Τζιόλα, Έκδοση 8η, 2011, ISBN: 978-960-418-329-6 ή

·         Δίκτυα Υπολογιστών, B. Forouzan, F. Mosharraf, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Έκδοση 1η, 2011, ISBN: 978-960-491-018-2

·         Δίκτυα Υπολογιστών, AndrewS. Tanenbaum, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Έκδοση 4η, 2003, ISBN: 960-209-689-6 ή

·         Δίκτυα και Διαδίκτυα Υπολογιστών και Εφαρμογές τους στο Internet, DouglasE. Comer, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Έκδοση 4η, 2007, ISBN: 978-960-461-040-2

·         Δικτύωση Υπολογιστών: Προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω, J.F. Kurose, K.W. Ross, Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας, ISBN: 978-960-512-6575.