Κωνσταντίνος Ράντος

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ

 

ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις (Θεωρία και Εργαστήριο)

3 (2+1)

5

 

 

 

 

 

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική & Αγγλική (Erasmus)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

NAI

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

 

 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

 

Το μάθημα πραγματεύεται ζητήματα που αφορούν την προστασία των πληροφοριακών συστημάτων και των επικοινωνιών και αυτών των αρχιτεκτονικών, μηχανισμών και πρωτοκόλλων ασφαλείας που χρησιμοποιούνται στο διαδίκτυο με σκοπό την εξασφάλιση της εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας, και διαθεσιμότητας.

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας και της συμβολής των επιμέρους μηχανισμών προστασίας ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος. Εμφαση δίνεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες σημαντικών πληροφοριακών συστημάτων και αρχιτεκτονικών, όπως αυτά που συναντώνται στο χώρο των πληρωμών και των κινητών επικοινωνιών, καθώς και των μηχανισμών που συνθέτουν την ασφάλεια αυτών. Μέσα από αυτήν την ανάλυση οι σπουδαστές θα μπορέσουν να κατανοήσουν τον ρόλο των επι μέρους μηχανισμών και αυτοί συνθέτονται για τη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος επεξεργασίας και διακίνησης δεδομένων.

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

·   Προσδιορίζει και να εξηγεί τη χρήση κρυπτογραφικών μεθόδων στη δημιουργία ενός μηχανισμού προστασίας

·       Σχεδιάζει ένα ασφαλές σύστημα μέσα από την επιλογή των κατάλληλων μηχανισμών για την αντιμετώπιση των επιμέρους απειλών

·   Συνθέτει μηχανισμούς προστασίας με σκοπό το σχεδιασμό βασικών προστατευμένων καναλιών επικοινωνίας

·  Να επιλέγει τις κατάλληλες παραμέτρους για την προστασία ασυρμάτων δικτύων επικοινωνιών

·       Να εξηγεί τους μηχανισμούς προστασίας στην κινητή τηλεφωνία

·       Να εξηγεί τους τρόπους με τους οποίους προστατεύονται οι ηλεκτρονικές πληρωμές.

·  Να αναλύει τα πλεονεκτήματα της χρήσης έξυπνων καρτών σε ένα περιβάλλον προστασίας των επικοινωνιών

 

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

·         Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

·         Αυτόνομη Εργασία

·         Ομαδική Εργασία

·         Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

1.   Εφαρμοσμένη κρυπτογραφία

2.   Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

3.   Ασφαλή κανάλια επικοινωνίας

4.   Ασφάλεια στο TCP/IP, μηχανισμοί και πρωτόκολλα

5.   Αναχώματα ασφαλείας

6.   Συστήματα αποτροπής και ανίχνευσης εισβολών

7.   Ασφάλεια ενσωματωμένων συστημάτων

8.   Ασφάλεια ασυρμάτων δικτύων

9.   Προστασία κινητών επικοινωνιών

10.Ηλεκτρονικά συστήματα πληρωμών

11.Ηλεκτρονικές ταυτότητες

12.Ασφαλείς διατάξεις

 

 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Στην αίθουσα και σε εργαστήριο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

Χρήση ιστοσελίδας μαθήματος

Ανακοινώσεις μέσω κεντρικής ιστοσελίδας τμήματος

Χρήση email και Skype για επικοινωνία

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

26

Εργαστηριακές Ασκήσεις

13

Εργασία

25

Αυτοτελής Μελέτη

90

Σύνολο Μαθήματος

(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

154

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Τελικός Βαθμός = 70% του Βαθμού Γραπτής Εξέτασης + 30% του Βαθμού Εργασίας

 

Βαθμός Γραπτής Εξέτασης = 30% του Βαθμού Προόδου + 70% του Βαθμού Τελικής Εξέτασης (εάν κάποιος συμμετάσχει στην προαιρετική εξέταση προόδου) ή

100% του Βαθμού Τελικής Εξέτασης (εάν κάποιος δε συμμετάσχει στην προαιρετική εξέταση προόδου)

 

Προφορική τελική εξέταση (100%), για όσους έχουν πρόβλημα δυσλεξίας

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

 

 ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 

·         Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών, Σ. Γκρίτζαλης, Δ. Γκρίτζαλης, Σ. Κάτσικας, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 2003, ISBN: 978-960-7530-45-4

·         Βασικές Αρχές Ασφάλειας Δικτύων: Εφαρμογές και Πρότυπα, W. Stallings, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Έκδοση 3η, 2008, ISBN: 978-960-461-117-1

·         Cryptography and Network Security: Principles and Practice, W.Stallings, 2010, Prentice Hall, ISBN-10: 0136097049

·         Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων, Σ. Κάτσικα, Δ. Γκρίτζαλη, Σ. Γκρίτζαλη (Επιστημονική Επιμέλεια), 2004, ISBN: 9608105579

·         Handbook of Applied Cryptography, A.Menezes, P.V.Oorschot, S.Vanstone, 2001, CRC Press, ISBN-10: 0849385237

·         Πρακτικά θέματα ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών, Ν. Πολέμη, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 2008, ISBN: 9606759156

·         Computer Security, D. Gollmann, J. Wiley & Sons, 1999